سخنرانی استاد موسوی

سخنرانی استاد موسوی(نیروهای تربیتی آموزش و پرورش منطقه19)