azmoononline

انتخاب همسر بر اساس تیپ شخصیتی

انتخاب همسر بر اساس تیپ شخصیتی

همیشه آدمی درجریان زندگی خود بدنبال آمال و اهداف بوده و برای رسیدن به آن با مسیرها، گزینه ها ، راه کارها و هزاران موضوع و مورد روبرو خواهد بود که لاجرم باید آنچه را که مصلحت خویش می داند انتخاب کند .به شرحی دیگر می توان گفت انسان در طول حیات خود، پیوسته در حال انتخاب است و در هر انتخاب، خواسته یا ناخواسته، ملاكهایی را مبناي انتخاب خود قرار میدهد. تعدادي از این ملاكها قائم به فرد بوده و برخی نیز تقریبا بین همه ي اعضاي یک گروه، فرهنگ یا جامعه، مشترك هستند . انتخاب همسر نیز یکی از مهم ترین انتخابها است که عموم افراد حداقل یک بار در زندگی خود با آن روبه رو میشوند. ملاكهایی که افراد در انتخاب همسر مورد توجه قرار میدهند، یکی از قدیمیترین موضوعاتی است که در حوزه ي روابط شخصی مورد مطالعه قرار گرفته است. زمانی که فرد تصمیم به ازدواج می گیرد، تلاش می کند تا بهترین فرد را انتخاب کند. اما بهترین فرد چه کسی است؟ روان شناسان با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و نگرش های مختلف ویژگی هایی را به عنوان معیارهای انتخاب همسر بیان کرده اند و بر این باورند که توجه به این آیتم ها در زمان انتخاب همسر، می تواند تا حد زیادی موفقیت آمیز بودن زندگی زناشویی را تضمین کند. برخی ملاك خود را در ازدواج مبتنی بر عشق وبرخی تامین نیازهاي مادي، جسمی، عاطفی و هیجانی و برخی ترکیب همه ي این ها میدانند. اغلب ازدواجها در کشورهاي غربی، از نوع ازدواجهاي داراي آشنایی قبلی به همراه عشق وگاه هوس است. نتایج پژوهش جهانگیرزاده در بین دانشجویان دانشگاه شیراز نشان داد که در بین مردان، معیارهاي مذهبی، بالاترین اولویت را به خود اختصاص می داد و در بین زنان بالاترین اولویت، اخلاق و رفتار همسر است. يكي از معيارهاي انتخاب همسر، در نظر گرفتن خصوصيات شخصيتي وي وتناسب آن با شخصيت فردي است ‌كه مي خواهد ازدواج كند. مطالعات زیادی نقش ویژگی هاي شخصیتی در حوزهي روابط صمیمانه را مورد بررسی قرار داده و نقش و اهمیت آنها در بسیاري از این زمینه ها از جمله رضایت از زندگی زناشویی و پایداري ازدواج تایید کرده اند.
تیپ شخصیتی:
 تیپ شخصیتی و انواع آن و تقسیم بندی افراد در تیپهای شخصیتی ازموضوعات پایه ای در روانشناسی محسوب می شود . «تیپ» از كلمه یونانی «توپس» به معنای نقش یا اثر گرفته شده و در روان‌شناسی، به معنای خصوصیات ویژه جسمی و روان‌شناختی خاصی است كه آدم‌ها را از همدیگر مجزا می‌كند. به بیان دیگر، مجموعه‌ای از آدم‌ها كه تحت یك «تیپ» شناسایی می‌شوند، رفتارها و اندیشه‌های تقریبا مشابهی دارند و واكنش‌های بدنی آن‌ها نیز کم ‌و بیش با هم یكسان است.
 مفهوم شخصیت براى سالها در بین محققان مورد چالش واقع شده و تعریفهاى متعددى دربارهي آن ارایه شده است. اگر چه همهي نظریه پردازان شخصیت با یک تعریف واحد از آن موافق نیستند. اما در یک نگاه کلی، شخصیت عبارت است از الگوهاي نسبتا پایدار صفات، گرایشها یا ویژگیهایی که تا اندازهاي به رفتار افراد، دوام میبخشند. به طور اختصاصیتر،شخصیت، از صفات یا گرایشهایی تشکیل میشود که به تفاوتهایی فردي در رفتار، ثبات رفتار در طور زمان و تداوم رفتار در موقعیتهاي گوناگون می انجامد .
کاستا و مک کرا  شخصیت را متشکل از پنج عامل اصلى یعنی نوروزگرایی  ، برونگرایى  ، گشودگی به تجربه پذیرى پذیرا بودن  و وظیفه شناسى  عنوان کردند که هر یک از این عوامل را محصول شش صفت میدانستند. اهمیت این موضوع باعث شده که محققان از رشته هاي مختلف به بررسی ملاكها و عوامل تاثیرگذار در آن بپردازند.
تیپ شخصیتی در تقسیم بندی اغلب روانشناسان به چهار تیپ شخصیتی A،B،C،D اطلاق می شود . که هرتیپ ویژگیهای خاص خود را داراراست . اینکه شکلگیری فرد با یک تیپ شخصیتی چگونه است بحثی گسترده و مفصل است ولی در کل برای شکل گیری هر تیپ علل خاصی پیش بینی شده است که بیشتر بر میگردد به تجربیات خاص دوران کودکی و نحوه ارتباط والدین باکودک .راه رشد و سلامت هم برای هر تیپ خاص همان تیپ است .
ویژگی های تیپ شخصیتی A:
آدم‌های تیپ A به شدت رقابت‌جو هستند و به گونه‌ای افراطی تمایل به پیشرفت دارند؛ عجول‌اند و همیشه احساس اضطرار زمانی دارند؛ آرام نشستن برایشان واقعا سخت است؛ وقتی با بدقولی مواجه می‌شوند به شدت عصبانی و بی‌صبر می‌شوند؛ اگر چه ظاهرا اعتماد به نفس دارند ولی در باطن به خودشان تردید دارند و دائم خودشان را تحت فشار قرار می‌دهند تا خیلی زود به پیشرفت‌های چشمگیر دست پیدا کنند. گفته می شود افراد تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، به همین دلیل در همه حال در پی جبران گذشته هستند. آنها می خواهند هرچه سریعتر به اهداف خود برسند و پیشرفت كنند. اگر مدتی بیكار بنشینند و كاری انجام ندهند، خیلی زود احساس عذاب وجدان به سراغ آنها می آید. بزرگترین مشكل افراد این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. آنها معمولاً كارهای زیادی برای انجام دادن دارند، به همین دلیل هم گاه از ترس اینكه نتوانند این كارها را به موقع انجام دهند، دچار استرس زیادی می شوند.
ویژگی های تیپ شخصیتی B:
آدم‌های تیپ Bبسیار آرام و خونسرد هستند. به ندرت می توان افراد این گروه را دچار استرس و نگرانی كرد.گذر زمان برای آنها اهمیت چندانی ندارد. بیكار بودن و استراحت كردن برای آنها خوشایند است. افراد گروه B نیز كمال گرا و به دنبال پیشرفت هستند، اما به اندازه گروه A رقابت جو نیستند. اغلب افراد این گروه كارهای خود را در آخرین لحظات انجام می دهند. اما بالاخره آن كار را انجام می دهند.این همان كاریست كه افراد گروه A از آن بیزارند و آن را به ندرت انجام می دهند. از آنجا كه افراد این گروه خیلی در قید و بند زمان نیستند، معمولاً كارهای خود را بدون استرس انجام می دهند.
ویژگی های تیپ شخصیتی C:
افراد تیپ شخصیتی C عاشق جزئیات هستند و همیشه دوست دارند نحوه كاركرد اشیا مختلف را كشف كنند. به همین دلیل افراد این گروه برای كارهای فنی بسیار مناسب هستند.افراد گروه C هیچ گاه به دنبال تحمیل عقاید شخصی خود به دیگران نیستند و حتی اگر از امری خوششان نیاید سعی می كنند آن را تحمل كنند. به همین دلیل هم هست كه گاه دچار استرس و در مواقعی هم دچار افسردگی می شوند.
ویژگی های تیپ شخصیتی D:
افرادی كه دارای تیپ شخصیتی D هستند از عزت نفس كمی برخوردارند و معمولاً از تایید نشدن توسط دیگران می ترسند. همین امر باعث می شود خیلی نتوانند با دیگران راحت باشند. نمی توان گفت این گونه افراد اجتماعی نیستند. افراد این گروه اجتماعی هستند و دوست دارند با دیگران رابطه برقرار كنند اما همیشه از اینكه رفتارهایشان مورد قبول واقع نشود می ترسند. احساسات منفی همچون نگرانی، استرس، افسردگی و عصبانیت بیشتر به سراغ این دسته از افراد می آید. اتفاقات بسیار كوچك كه ممكن است اصلاً برای افراد دیگر مهم نباشد، می تواند فردی با این تیپ شخصیتی را آزار دهد.
مقایسه این و یژگی ها می تواندبیامگر  تاثیر تیپ شخصیتی در انتخاب افراد، ارتباطات اجتماعی و ازدواج باشد.
در یك آزمایش، بعد از این كه محققان، عده‌ای از افراد تیپ A و B را بدون دلیل منتظر نگه داشتند، الگوهای رفتاری تیپ A و B خود را این‌گونه نشان دادند:
افراد تیپ A داد و بیداد راه انداختند و صدایشان بلند شد، به ‌شدت عصبانی شدند و به‌خاطر این كه مصاحبه‌گر حرف‌هایشان را مرتب قطع می‌كرد، با او وارد بحث و مشاجره شدند. آن‌ها مدام لب‌هایشان را به هم می‌فشردند و حوادث خصمانه را با هیجان زیاد تعریف می‌كردند. در مقابل، افراد تیپ B در وضعیت راحتی ‌نشسته بودند، آرام و با ملایمت صحبت می‌كردند، به راحتی می‌شد حرف‌هایشان را قطع كرد و بیشتر اوقات لبخند می‌زدند.
برخلاف آدم‌های تیپ A، افراد تیپ B می‌توانند راحت بنشینند و استراحت كنند و یا
بدون عصبانی شدن، كار كنند. آن‌ها عجول نیستند و معمولا احساس اضطرار زمانی هم به‌شان دست نمی‌دهد. طبیعتا ناشكیبایی ناشی از این حس اضطرار را هم در خود ندارند و عصبانی شدنشان آن‌قدرها آسان و دم‌دست نیست.
اگر شما ظاهرتان مثل تیپ B اما درون‌تان سرشار از خشم، خصومت، رقابت‌جویی، احساس فوریت زمانی و سایر خصوصیات تیپAباشد، آن‌وقت روان‌شناسان به شما می‌گویند تیپ C. در واقع، شما دارید همه چیز را به اصطلاح می‌ریزید توی خودتان تا ظاهر آرام‌تان را حفظ كنید و اگر واقعا این‌طور باشید، آن‌وقت مستعد بیماری‌های سرطانی خواهید بود. محققان دریافته‌اند كه این گروه از آدم‌ها، این الگوهایشان را حتی بعد از ابتلا به بیماری‌های سرطانی نیز ادامه می‌دهند؛ یعنی آن‌ها این تمایلات بیرونی را باز هم در خودشان می‌ریزند و چیزی بروز نمی‌دهند.
روان‌شناسان به افراد تیپ C پیشنهاد می‌كنند به جای این كه خشم خودشان را سركوب كنند، آن را بیرون بریزند و برای این كه آرام شوند از فنون ریلكسیشن استفاده كنند. آن‌ها به این افراد می‌آموزند كه چگونه خشم خودشان را بدون این كه در خودشان بریزند، مدیریت كنند.همچنین با استفاده از مهارت‌های جرأت‌ورزی به این گروه از افراد می‌آموزند كه چگونه قاطعانه و محترمانه از حقوق خودشان دفاع كنند.
افراد دارای تیپ شخصیتی C در مقایسه با افراد گروه A و B بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. این افراد دوست دارند كارهای خود را به خوبی انجام دهند. به همین دلیل هم معمولاً كار كردن با دیگران برایشان سخت است و دوست دارند خودشان به تنهایی كارهایشان را انجام دهند. افراد این گروه معمولاً درون گرا، مستقل و باهوش هستند.
تفاوتهای اساسی در تیپهای شخصیتی وجود دارد . انواع شخصیتها و ویزگی های شخصیتی در رابطه با موضوعات مختلف مانند مدیریت ، سیاست ، اقتصاد ، ازدواج روانشناسان مطرح نموده اند  که توجه به آنها می تواند در کنار توجه به دیگر ویژگی ها ،زندگی همراه با آرامش را برای  فرد داشته باشد . در رابطه با موضوع ازدواج  این که چه فردی را برای ازدواج انتخاب کنیم . شناخت خود و شخصیت خود اهم بوده و در ثانی باید شخصیت و ویژگی های فرد مقابل نیز مشخص شود .  
شخصيت وظيفه شناس ‌:
 وظيفه شناس ها به اصول اخلاقي پايبند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمي گيرند. آنها به ‌خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت مي كنند. كار زياد، ويژگي بارز اين گونه شخصيتي است. ‌وظيفه شناس ها موفقيت طلب هستند، هيچ پزشك، وكيل، دانشمند يا مقام اداري موفق بدون برخورداري از اين ‌ويژگي شخصيتي نمي تواند در كارش موفقيتي كسب كند.‌
همسر مناسب <وظيفه شناس ها:> اشخاص وظيفه شناس، اغلب افرادي كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصيت هاي نمايشي را مي پسندند. ‌از سوي ديگر وظيفه شناس ها، ماجواجوها و كساني را كه ريسك مي كنند، دوست دارند. اشخاص به نسبت ‌‌"جدي" و " حساس" نيز احتمالاً با استقبال وظيفه شناس ها روبرومي شوند. شخصيت وظيفه شناس، با افراد " ‌پرشور" و يا " مراقب " هـمـخواني ندارد و شخصيت "فارغ البال( " بي خيال ) آنها را ناراحت مي كند. ‌
شخصيت داراي اعتماد به نفس بالا‌:
 اينها افرادي شاخصند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش هاي عمومي و حقوقي جامعه را تشكيل مي‌دهند. حرمت نفس جادويي و اعتماد به نفس كه ويژگي اين گونه شخصيت است روِياها را به پيروزي ها و موفقيت ‌هاي چشمگير تبديل مي كند. ‌
همسر مناسب <با اعتماد به نفس‌ها>‌: ‌"با اعتماد به نفس" نياز دارد كه هميشه شماره يك باشد. اين را به عنوان يك منش شخصيتي در او بپذيريد. براي ‌جلب توجه او، به وي توجه كنيد. عشق و محبت و وفاداري شما براي او بسيار مهم و با ارزش است. مراقب باشيد ‌عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او قرار ندهيد، خود را بي قيد و شرط دوست بداريد و توجه ‌داشته باشيد كه او گهگاه به شما نزديك مي شود و بعد فاصله مي‌گيرد. اين موضوع به ويژه بعد از ايجاد رابطه ‌بيشتر به چشم مي خورد. تعادل احساسي خود را حفظ كنيد و بي جهت نتيجه گيري شتابزده نكنيد كه ديگر ‌همسرتان شما را دوست ندارد. به احتمال زياد مشغله ذهني پيدا كرده است. اگر لازم است با همسر " با اعتماد به ‌نفستان" رويارويي كنيد، تنها احساستان را با او در ميان بگذاريد، نظرتان را بگوييد ولي درباره او داوري ‌نكنيد، توجه داشته باشيد كه براي او مورد انتقاد قرار گرفتن دشوار است. وقتي نگرش ها و احساسات خود را با ‌همسرتان در ميان مي گذاريد به او امكان مي دهيد كه شما را بهتر درك كند و از بروز اختلافات بعدي جلوگيري ‌نمايد.‌
شخصيت مِهر طلب ‌: ‌
" مهرطلب" موجودي علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما كسي را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر از او ‌نسبت به خود پيدا نمي كنيد. تيپ مهر طلب براي جلب محبت ديگران تلاش فراوان مي كند. مثلاً تمام وقت، پول و ‌انرژي خود را مصرف مي كند ولي آن را به حساب سخاوتمندي و فداكاري مي گذارد، در يك مسابقه جرات جلو ‌افتادن از حريف را ندارد و انگار يك دست نامرئي مانع حركت، جلو افتادن و موفقيت او مي شود. گاهي وقت ها ‌شخصيت هاي مهر طلب اگر يك مقدار عصبي باشند و تحت اضطراب قرار بگيرند آن وقت مشكل پيدا مي‌كنند. محبت همه كس ، خواه يك ‌رهگذر ناشناس، براي او اهميت حياتي دارد و يك بي اعتنايي مختصر يا يك لبخند مهرآميز و صميمانه مي تواند ‌حالت روحي او را از اين رو به آن رو گرداند يا اصولاً ديدش را نسبت به زندگي تغيير دهد. در ازاي جلب محبت، ‌حاضر است هر بهايي بپردازد و مهمترين بهايي كه مي پردازد گذشتن از استقلال راي و آزادي است . او با هم ‌بودن را خيلي ترجيح مي دهد و تنهايي را دوست ندارد. " مهر طلب ها" به ديگران متكي هستند و از آنها به خوبي خط مي گيرند. هنگام تصميم گيري نظرات ديگران را مي پرسند و به توصيه آنها عمل مي كنند.‌
همسر مناسب براي شخصيت مهر طلب: زنان و مردان " مهر طلب" مي توانند با ساير گونه هاي شخصيتي كنار بيايند. آنها به خوبي مي توانند نيازهاي ‌همسرشان را تشخيص دهند و به رفع آنها اقدام نمايند اما اشكالاتي نيز دارند. "مهر طلب" گوش شنوا دارد و سر ‌به زير است و در اين شرايط ترجيح مي دهد همسرش عهده دار امور باشد. شخصيت " مهرطلب "، بايد مواظب ‌باشد كه با گونه اختلال شخصيتي " ساديسمي " يا " ضد اجتماعي " طرف نشود؛ اين اشخاص به راحتي مي توانند ‌موجب رنجش و آزار شخصيت مهرطلب را فراهم سازند. احتمالاً براي شخصيت مهر طلب ، شخصيت وظيفه ‌شناس، همسر خوبي مي شود. شخصيت هاي " مهر طلب " و " پرشور" هم به خوبي با هم كنار مي آيند. ‌
ويژگي هاي شخصيت حساس ‌:
 حساس ها آشناها را به ناآشناها ترجيح مي دهند. آنها با عادت، تكرار و يكنواختي، سازگاري دارند. ‌آنها به نظر ديگران درباره خودشان عميقاً توجه دارند و برايشان بسيار مهم است كه ‌ديگران راجع به آنها چگونه مي انديشند.در ارتباط با ديگران بسيار محتاطانه عمل مي كنند و از قصاوت عجولانه خودداري مي ورزند. ‌شخصيت حساس، به معناي واقعي كلمه راعي ادب است. ‌حساس‌ها اگر بدانند از آنها چه انتظاري مي رود، چه بايد بكنند و چگونه با ديگران تماس ‌برقرار نمايند. در حد عالي خود ظاهر مي شوند. ‌آنها به سادگي افكار خود را با ديگران ، حتي با كساني كه به خوبي آنها را مي شناسند، در ميان نمي گذارند.‌
همسر مناسب شخصيت حساس: وظيفه شناس ها ، با اعتماد به نفس ها و نمايشي ها مي توانند همسر مناسبي براي " حساس ها " به حساب آيند. ‌شخصيت " ماجراجو" بدترين گونه شخصيتي براي همسر حساس است، زيرا از خطر و ماجواجويي استقبال مي‌كند. ‌
شخصيت فارغ البال ‌:
مردان و زنان فارغ البال بيشتر با ويژگي هاي زير شناخته مي شوند؛ ‌آنها حق مسلم خود مي دانند كه هر طورمي خواهند از زندگي لذت ببرند. آنها به آسايش و راحتي خود بها مي ‌دهند. براي وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و مي خواهند خوشبختي را جستجو كنند.‌فارغ البال ها ، طبق مقررات رفتارمي كنند. آنچه لازم است را ارائه مي دهند و حاضر نيستند از اين حد فراتر ‌روند.‌آنها در برابر هر فشاري كه آن را غير منطقي بدانند، مقاومت مي كنند و حاضر نيستند بيش از حد وظيفه و ‌مسئوليت خود، كاري صورت دهند.‌زنان و مردان " فارغ البال" با زمان برخورد راحت دارند. آنها زير فشار زمان قرار نمي گيرند. براي آنها ‌عجله كار بي موردي است. اين اشخاص آسان گير و خوش‌بين هستند و معتقدند كاري كه بايد بشود، مي شود.فارغ البال ها، تحت تأثير مقام بالا دست قرار نمي گيرند و معتقدند كه به اندازه هر شخص ديگري خوب هستند ‌و حق دارند از بهترين زندگي ها برخوردار باشند.‌
همسر مناسب شخصيت فارغ البال: فارغ البال ها به همسري فهيم و از خود مايه گذار احتياج دارند. او قبل از خود به نيازهاي ديگران نمي انديشد و ‌براي راضي كردن ديگران راه درازي نمي رود ولي مي خواهد مورد توجه همسرش باشد. همسر " فارغ البال" ‌بايد از خود گذشته و مهرطلب باشد. فارغ البال اغلب با "مراقب" سازگار است. ولي با " نمايشي" و " متلون" ‌همخواني ندارد. شخصيت "ماجراجو" مانند فارغ البال به شادي و خوشي علاقه مند است. اما فارغ البال مي‌‌خواهد، قانونگذار باشد؛ " ماجراجو" هم كه استاد شكستن قانون است. به همين دليل اين دو گونه شخصيتي با هم ‌همخواني ندارند. اگر مي خواهيد در كنار يك شخصيت فارغ البال زندگي راحتي داشته باشيد سعي كنيد در شادي ‌هاي " فارغ البال" شريك شويد؛ در فعاليت ها و تفريحات او مشاركت كنيد؛ از وي به خوبي مراقبت كنيد؛ زندگي ‌را سخت نگيريد و واقع بين باشيد. زندگي با فارغ البال به از خود گذشتگي بيشتري احتياج دارد. به جاي اين كه ‌بخواهيد جنبه هاي منفي اش را تغيير دهيد، سعي كنيد بيشتر به جنبه هاي مثبت وي توجه نماييد. ‌
شخصيت ماجراجو ‌:
 زنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتي مي دهند كه سايرين از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف اغلب ما ، نگران ‌و وحشت زده نمي شوند، آنها در لبه ها زندگي مي كنند، با محدوديت ها مي ستيزند و جان خود را به مخاطره مي ‌اندازند. براي آنها تن به خطر دادن ، معادل پاداش است. آنها مي گويند اگر خطري نباشد سودي هم در كار نيست.‌اكثر اين افراد تحت تأثير عقايد ديگران و هنجارهاي اجـتـمــاعــي قــرار نـمــي گـيــرنــد و بــه ارزش‌هـاي خــود مــعــتـــــقــــدنــــد. آنـــــهــــا بـــه ‌راحــتــي بــه فعاليت‌هاي پرخطر تن مي دهند و مي‌گويند زندگي بايد مـخـاطـره آمـيز باشد. اين افراد در زندگي استقلال دارنــد وآن‌قــدرهــا نـگــران ديـگـران نيستند و معتقدند هر كس در قبال خود مسئول است. همچنين آنها از هنر متقاعد كردن ‌برخوردارند و به راحتي ديگران را تحت تأثير قرار داده و دوستي آنها را براي خود مي خرند. به سياحت و سير ‌و سفر علاقه بسيار دارند. پرجنب و جوش و شرورند.
همسر مناسب شخصيت ماجراجو:ماجراجوها اكثراً طالب همسران كم توقعي هستند كه از خود زياد مايه بگذارند. اشخاص آميخته به شخصيت‌هاي ‌نمايشي، از خود گذشته و وظيفه شناس ، براي همسري ماجراجوها مناسب هستند. ‌
شخصيت پرشور ‌:
 پرشورها، شخصيت بسيار قدرتمندي دارند، آنها در درون خويش بيش از هرگونه شخصيتي احساس توانمندي مي‌كنند و مي توانند بدون ترس از شكست، مسئوليت هاي بزرگ را پذيرا شوند. آنها با قدرت، اختيار و مسئوليت، ‌راحت هستند و به مقررات توجه زيادي دارند، به شدت منضبط هستند. آنها قوانين را وضع مي كنند و ديگران را ملزم ‌به رعايت قوانين مي نمايند. پرشورها هر كاري را كه براي تحقق هدف‌هايشان لازم باشد انجام مي دهند و شديداً ‌هدف گرا هستند. شجاعت از ديگر خصوصيات شخصيتي اين افراد است و عمل و ماجرا را دوست دارند. آنها در ابراز ‌وجود كردن مهارت دارند.‌
همسر مناسب شخصيت پرشور: پرشورها، بايد پادشاه و ملكه زندگي خود باشند. زنان و مردان " پرشور" خواهان همسراني قابل اطمينان ، " ‌پذيرنده" ، قدرتمند، مستقل و با عزت نفس هستند. مناسب ترين همسران پرشورها ، مهر طلب ها، از خود گذشته ‌ها و حساس ها مي‌باشند، مشروط بر آنكه شدت اين ويژگي در آنها در حد اعتدال باشد. ‌اگر شما شخصيتي پرشور داريد از ازدواج با اشخاصي كه ويژگي هاي شخصيتي مراقب يا متلون دارند، اجتناب ‌كنيد ضمناً نمايشي ها كه اسباب حسادت شما را فراهم مي كنند و يا " با اعتماد به نفس ها" كه دستور كاري از آن ‌خود دارند مناسب شما نيستند. زنان پرشور نيز به دليل ميل به سلطه جويي و استيلا طلبي بهتر است با مردان مهر ‌طلب ازدواج كنند.‌
شخصيت متلون ‌:
 شخصيت هاي متلون به راحتي با تغييرات احساسي كنار مي آيند. متلون ها در روابط خود گرم و صميمي هستند. هيچ ارتباطي ميان آنها و ديگران جزئي و بي اهميت نيست. هـيـچ ارتـبـاطـي دسـت كـم گـرفـتـه نـمـي شـود. ايـن افراد بسيار پر انرژي هستند. متلون ها مبتكر هستند و مي توانند ‌ديگران را نيز به فعاليت تشويق كنند. آنها كنجكاو و خيال‌پردازند و ذهني باز دارند. آنها دوست دارند فرهنگ‌ها، نقش ها و نظام‌هاي ارزشي ديگران را تجربه كنند و در مسيري جديد به راه بيفتند. متلون ها احساس خود را ‌نشان مي دهند. آنها به لحاظ احساسي، فعال و واكنشي هستند و درهــــــر رابـــطــــــه اي بــــــا تـــمــــــام وجـــــود ظـــــاهـــــر مـــــي‌شـــــونـــــد ودر ‌دور كردن نظر خود از واقعيت هاي دردناك مهارت دارند. متلون ها مي خواهند خوش و تجربه‌هاي جديد ‌داشته باشند. آنها هر چيزي را امتحان مي كنند. از ريسك كردن نمي ترسند. اين افراد بسيار متوقع هستند، آنها مي خواهند ‌دنياي خود را از شما پر كنند. آنها به ندرت حاضرمي شوند خود را به خاطر شما تعديل كنند. هر چه شخصيت " ‌متلون" بارزتر باشد، روابط ادامه دار در زندگي زناشويي دشوارتر مي شود.‌
همسر مناسب شخصيت متلون: ‌" متلون ها " ، به همسراني جالب، قوي، با علاقه و رمانتيك احتياج دارند كه در ضمن به خواسته هاي آنها به ‌سرعت گردن نهند. شخصيت هاي ماجراجو، اغلب نظر متلون ها را جلب مي كنند. اگر شما تا اندازه اي از ويژگي‌هاي شخصيت متلون برخوردار هستيد بايد كسي را به همسري برگزينيد كه آرام، با ثبات و تاحدي رمانتيك باشد. ‌
شخصيت جدي ‌:
 جدي‌ها، اشخاصي خشك و جدي هستند و بــراي ابــراز احسـاسـات جـايـي بـاقـي نمـي گـذارنـد. آنهـا از توانمندي‌هاي خود ‌مطلع هستند، اما در ضمن محدوديت‌هاي خود را نيز مي شناسند. آنها گرفتار خود بزرگ بيني نمي شوند و خود ‌را مسئول اعمال خويش مي دانند. اين شخصيت ها، متفكر، تحليلگر و ارزياب هستند و قبل از هر اقدامي آن را ‌در ذهن خود مي پرورانند و سبك ، سنگين مي كنند. جدي ها ديگران را دائماً ارزيابي مي كنند. آنها در ارزيابي ديگران به اندازه ارزيابي خود اهميت قائل مي شوند. اين افراد مسائل را پيش بـيـنـــي مـــي كـنـنــد و وقـتــي اتـفــاقــات ناخوشايند ‌رخ مي دهد براي روبرو شدن بـــــا آنــهــــا آمــــادگــــي لازم را دارنــــد. جدي ها ادب را رعايت مي كنند واگر احسـاس كننـد ‌نسبـت بـه ديگـران بي ادبي كرده اند يا كاري را از روي بي فكري انجام داده اند بسيار ناراحت مي شوند.‌
همسر مناسب شخصيت جدي: جدي ها، طالب همسراني هستند كه به شدت پذيرا باشند و آنها را آن طور كه هستند قبول كنند. مناسب ترين همسر ‌براي جدي ها " مهر طلب " ها هستند. جدي با جدي نيز مي تواند كنار بيايد زيرا هر دو از دنيا ، درك و برداشت ‌مشابهي دارند؛ اما احتمالاً بهتر است " جدي ها " كساني را به همسري برگزينند كه در زمينه هاي اجتماعي قوي ‌تر باشند. " ماجراجوها " " متلون ها " و "نمايشي ها" شخصيت هاي مناسبي براي همسري جدي ها نيستند.  
رسانه ها در سال های گذشته آمار نگران کننده ای را در خصوص طلاق زوجین به خصوص در 5 سال اول زندگی مشترک منتشر کرده اند.  به همین دلیل است که بحث نیاز جدی به مشاوره قبل از ازدواج برای زوج های جوان مطرح می شود. متاسفانه در کشور ما زوج ها خیلی وقت ها اطلاع کافی از مشاوره هایی که مشاوران در اختیار آنها می گذارند ندارند، یا گاهی احساس می کنند چون به حد مطلوبی از استقلال مالی و خانوادگی رسیده اند، می توانند بدون مشورت با افراد دیگر بهترین انتخاب را داشته باشند.
عده ای هم در انتخاب مشاور اشتباه می کنند و با مشورت دوستانشان برخی ملاک های کلیشه ای را برای همسرشان در نظر می گیرند و زمانی که دختر یا پسری با این شرایط را پیدا می کنند احساس می کنند به آن زوج رویایی رسیده اند و به صورت هیجانی دست به انتخاب می زنند. این ملاک ها اگرچه ملاک های عرفی جامعه ما هستند ولی در عرف این ملاک ها نه به صورت جزئی بلکه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که روانشناس یا مشاور ازدواج، همه این موارد را با فاکتورهای جزئی مورد ارزیابی قرار می دهد تا بتواند بررسی درست شخصیتی از زوجین ارائه دهد. یعنی در واقع مشاور تلاش می کند ویژگی های شخصیتی زوجین را در زندگی مورد بررسی قرار بدهد. شناخت روی این موضوعات در همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک مهم است چون فقط با شناسایی این جزئیات است که زوج ها می توانند به نتیجه برسند که می توانند با هم ادامه مسیر بدهند یا نه.
در واقع ازدواج تولد اختیاری است و فرد به اختیار خود تصمیم به تشکیل زندگی مشترک می گیرد. بنابراین یک مشاور حاذق می تواند به فرد در انتخاب احسن کمک کند.
منابع :
-    جهانگیرزاده ، جواد.( 1375). بررسي زمينه‌هاي اقتصادي - اجتماعي موثر بر شيوه همسرگزيني در ميان دانشجويان دانشگاه
-    سایت اینترنتیwww.ravanshenasan.com
-    غلامرضایی ،حمید رضا ;اسماعیل بیگی ،زهره.(1388). برای زوج ها، «شباهت ها» در حکم سپرده ی پس     انداز بانکی است . تشابهات، در حکم سرمایه ای است که زن و شوهر، به وقت نیاز، می توانند به آن     تکیه کنند. مجله شادکامی و موفقیت
-    شعیبی،فاطمه.(1392).تیپ شخصیتی و همسر گزینی
-    جبرییلی، هاشم;زاده محمدی،علی;حیدری،محمود;حبیبی،مجتبی.(1393). نقش ویژگیهاي شخصیتی در     ملاكهاي انتخاب همسر.مجله اصول بهداشت روانی،16،3،33-43